ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ

ഉല്പന്നങ്ങളുടെ റീ പായ്ക്കിംഗ്, വലിയ വ്യവസായങ്ങളുടെ പുറം കരാര്‍ ജോലികള്‍ ഏറെറടുത്തു ചെയ്യുന്ന ചെറിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നാടന്‍ ഭക്ഷ്യ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം, കയറും കയര്‍ ഉല്പന്നങ്ങളും, മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം, പരമ്പരാഗത ഊര്‍ജ്ജ ഉപാധികളുടെ വികസനം കാര്‍ഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ...

വ്യവസായ പരിശീലനങ്ങൾ

വിദഗ്‌ധരായ 25 ൽ അധികം ഫാക്കൽറ്റികളാണ് പരിശീലനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് ടി വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾക്കും ഒരു വർഷത്തോളം ബാക്ക് സപ്പോർട്ടും അഗ്രോപാർക്കിൽനിന്ന് ലഭിക്കും. ഒരു വ്യവസായം ആരംഭിച്ച്‌ ശൈശവ ദിശ പിന്നിടുന്നതുവരെ അഗ്രോപാർക്കിലെ...

ടെക്നോളജി കോമേഴ്സ്‌ലൈസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം

പ്രാദേശികമായി വിപണനം ചെയ്‌യപ്പെടുന്ന ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ സമാന വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്ന സംരംഭകർക്ക് കൈമാറുക വഴി പുതിയൊരു സംരംഭകർ പിറവിയെടുക്കുകയും അതുവഴി തൊഴിലവസരങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാന്പത്തിക മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.  സാങ്കേതിക വിദ്യ...